CHINAKNOWLEDGE - a universal guide for China studies | About
Encoding: Unicode (UTF-8) [Location: HOME > Thought and philosophy]

Chinese Thought and Philosophy

This table is a chronological overview over the various schools and traditions of Chinese philosophy from antiquity to the 20th century.

Masters of the "Hundred Schools" (baijia 百家 ) and early philosophies
Confucians 儒家 Rujia
Daoists 道家 Daojia
Mohists (Mojia 墨家) and Logicians
Mo Di (Mozi) 墨翟 (墨子) ()
Chanzi 纏子 ()
Tian Qiu 田俅 ()
Sui Chao 隨巢 ()
Hu Fei 胡非 ()
Legalists (Fajia 法家)
Guan Zhong (Guanzi) 管仲 (管子) ()
Zichan 子產 ()
Li Kui 李悝 ()
Shang Yang 商鞅 ()
Shen Dao (Shenzi) 慎到 (慎子) ()
Shen Buhai 申不害 ()
Han Fei (Hanfeizi) 韓非 (韓非子) ()
The School of of Guan Zhong (Guan Zhong xuepai 管仲學派)
"Sophists" or Dialecticians (Mingjia 名家)
Deng Xi 鄧析 ()
Yin Wen 尹文 ()
Hui Shi (Huizi) 惠施 (惠子) ()
Gongsun Long 公孫龍 ()
"Hedonists" or "Egoists", the School of Yang Zhu (Yang Zhu xuepai 楊朱學派)
Yang Zhu 楊朱 ()
Yin-Yang thought and Five Processes theory (Yinyang wuxing jia 陰陽五行家)
Zou Yan 鄒衍 (ca. 305-240 BCE)
The Jixia Academy (Jixia xuepai 稷下學派)
Xun Kuang (Xunzi) 荀況 (荀子) (313 -238 BCE)
Zou Yan 鄒衍 (ca. 305-240 BCE)
Chunyu Kun 淳于髡 ()
Tian Pian (Tianzi) 田騈 (田子) ()
Shen Dao (Shenzi) 慎到 (慎子) ()
Guan Zhong (Guanzi) 管仲 (管子) ()
The school of Song Xing and Yin Wen (Song-Yin xuepai 宋尹學派)
Song Xing 宋銒 (385-304 BCE)
Yin Wen 尹文 (360-280)
The Huang-Lao school (Huanglao pai 黃老派)
Agriculturalists (nongjia 農家)
Geomancy (fengshui 風水)
The Yellow River Chart and the Inscription of the River Luo (Hetu Luoshu 河圖洛書)
Post-Han philosophies
School of the Mystery (Xuanxue 玄學)
Huang Kan 皇侃 (488-545)
Fan Zhen 范縝 (ca. 450-510)
Lu Deming 陸德明 (ca. 550-630)
Kong Yingda 孔穎達 (574-648)
Neo-Confucianism
School of Song Studies (Songxue 宋學)
The School of the Teaching of the Principle (lixue 理學)
The School of the Teaching of the Mind (xinxue 心學)
Xing Bing 邢昺 (932-1010)
Zhou Dunyi 周敦頤
Zhang Zai 張載
Shao Yong 邵雍
The Cheng brothers Cheng Yi and Cheng Hao 二程: 程頤, 程顥
Zhu Xi 朱熹 Philosophy of the Universal Order (lixue 理學)
Lu Jiuyuan 陸九淵 Philosophy of the Mind (xinxue 心學)
Li Gou 李覯 (1009-1059)
Chen Fuliang 陳傅良 (1137-1203)
Zhang Shi 張栻 (1133-1180)
Lü Zuqian 呂祖謙 (1137-1181)
Ye Shi 葉適 (1150-1223)
Zhen Dexiu 真德秀 (1178-1235)
Wei Liaoweng 魏了翁 (1178-1237)
Wen Tianxiang 文天祥 (1236-1283)
Xu Heng 許衡 (1209-1281)
Wu Cheng 吳澄 (1249-1333)
Fang Xiaoru 方孝孺 (1357-1402)
Xue Xuan 薛瑄 (1389-1464)
Zhan Ruoshui 湛若水 (1466-1560)
Wang Yangming 王陽明
Independent thinkers
Lü Kun 呂坤 (1536-1618)
Li Zhi 李贄 (1527-1602)
Jiao Hong 焦竑 (1540-1620)
Qing period philosophers
Zhedong School (Zhedong xuepai 浙東學派)
Qian-Jia School (Qian-Jia xuepai 乾嘉學派) or School of Han Studies (Hanxue 漢學)
Changzhou School (Changzhou xuepai 常州學派) or Gongyang School (Gongyang xuepai 公羊學派)
Yan-Li School (Yan-Li xuepai 顏李學派)
Sun Qifeng 孫奇逢 (1585-1675)
Huang Zongxi 黄宗羲 (1610-1695)
Lu Shiyi 陸世儀 (1611-1672)
Zhang Lüxiang 張履祥 (1611-1674)
Gu Yanwu 顧炎武 (1613-1682)
Wang Fuzhi 王夫之 (1619-1692)
Mao Qiling 毛奇齡 (1623-1716)
Li Yong 李顒 (1627-1705)
Zhu Yizun 朱彝尊 (1629-1709)
Xu Qianxue 徐乾學 (1631-1694)
Gu Zuyu 顧祖禹 (1631-1692)
Hu Wei 胡渭 (1633-1714)
Wan Sida 萬斯大 (1633-1683)
Yan Yuan 顔元 (1635-1704)
Yan Ruoqu 閻若璩 (1636-1704)
Yao Jiheng 姚際恒 (1647-1715)
Li Gong 李塨 (1659-1733)
Jiang Yong 江永 (1681-1762)
Hui Dong 惠棟 (1697-1758)
Lu Wenchao 盧文弨 (1717-1795)
Zhuang Cunyu 莊存與 (1719-1788)
Wang Mingsheng 王鳴盛 (1722-1797)
Dai Zhen 戴震 (1723-1777)
Ji Yun 紀昀 (1724-1805)
Qian Daxin 錢大昕 (1728-1804)
Weng Fanggang 翁方綱 (1733-1818)
Duan Yucai 段玉裁 (1735-1815)
Zhang Xuecheng 章學誠 (1738-1801)
Wang Niansun 王念孫 (1744-1832)
Kong Guangsen 孔廣森 (1752-1786)
Ruan Yuan 阮元 (1764-1849)
Liu Fenglu 劉逢祿 (1776-1829)
Song Xiangfeng 宋翔鳳 (1779-1860)
Gong Zizhen 龔自珍 (1792-1841)
Wei Yuan 魏源 (1794-1857)
Chen Li 俞樾 (1810-1882)
Yu Yue 陳澧 (1821-1907)
Wang Xianqian 王先謙 (1842-1918)
Sun Yirang 孫詒讓 (1848-1908)
Pi Xirui 皮錫瑞 (1850-1909)
Liao Ping 廖平 (1852-1932)
Intellectual currencies from the late 19th century on
Kang Youwei 康有為 (1858-1927)
Wang Guowei 王國維 (1877-1927)
Liu Shipei 劉師培 (1884-1920)
Hu Shi 胡適 (1891-1962)
Liang Shuming 梁漱溟 (1893-1988)
Fan Wenlan 范文瀾 (1893-1969)
Feng Youlan 馮友蘭 (1895-1990)
Mou Zongsan 牟宗三 (1909-1995)
Sun Yat-sen's Three Principles of "Democracy" Sanmin zhuyi 三民主義
Wu Zhihui 吳稚暉 Chinese Anarchism
Socialism
Communism
Mao Zedong thoughts (Maoism)
Jiang Zemin's Three Representatives
The "Harmonious Society"
Shehui zhuyi 社會主義
Gongchan zhuyi 共產主義
Mao Zedong sixiang 毛澤東思想
San ge diaobiao 三個代表
Hexie shehui 喝血社會
July 27, 2010 © Ulrich Theobald · Mail