ChinaKnowledge.de - An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art
About [Location: HOME > Literature > Masters and philosophers > Confucian Treatises]


Chinese Literature
Confucian Treatises (rujia lei 儒家類)


The Four Categories of Literature
Confucian Treatises (rujia lei 儒家類) is a subcategory in traditional Chinese bibliographies and part of the category of Masters and Philosophers (zibu 子部).
There are some ancient writings tending towards Confucianism or originating from a Confucian tradition that were not included in the Confucian Classics. The most important of these books are that of the late Zhou period philosopher Xunzi 荀子 and the collections Kongzi jiayu 孔子家語 and Kongcongzi 孔叢子 that are seen as supplements to the Lunyu 論語 "Confucian Analects". There are a lot of Han period 漢 (206 BCE-220 CE) writings belonging to the Confucian tradition, like Lu Jia's 陸賈 Xinyu 新語, Jia Yi's 賈誼 Xinshu 新書, Yang Xiong's 楊雄 Fayan 法言 or Xun Yue's 荀悅 Shenjian 申鑒, and the large corpus of the Song period 宋 (960-1279) Neo-Confucian writings (lixue 理學, daoxue 道學) which were to be included into this section, as well as the the Yuan 元 (1279-1368) and Ming 明 (1368-1644) period Confucians. The 122 writings included in this section are not further divided but only arranged chronologically. The following list also includes writings on female conduct that can be seen as Confucian treatises but are not part of the corpus of Confucian writings in the collectaneum Siku quanshu 四庫全書.


書名 Title Author(s)
世子 * Shizi (Zhou) 世碩 Shi Shuo
公孫尼子 * Gongsun Nizi (Zhou) 公孫尼 Gongsun Ni
漆雕子 * Qidiaozi (Zhou) 漆雕□ Qidiao N
徐子 * Xuzi (Zhou) 徐□ Xu N
甯子 * Ningzi (Zhou) 寧越 Ning Yue
景子 * Jingzi (Zhou) 景□ Jing N
虞氏春秋 * Yushi chunqiu (Zhou) 虞卿 Yu Qing
荀子 Xunzi (Zhou) 荀況 Xun Kuang
孔叢子 Kongcongzi (Han) 孔鮒 Kong Fu
新語 Xinyu (Han) 陸賈 Lu Jia
新書 Xinshu (Han) 賈誼 Jia Yi
鹽鐵論 Yantielun (Han) 桓寬 Huan Kuan
說苑 Shuoyuan (Han) 劉向 Liu Xiang
新序 Xinxu (Han) 劉向 Liu Xiang
新論 * Xinlun (Han) 桓譚 Huan Tan
揚子法言 (法言) Yangzi Fayan (Fayan) (Han) 揚雄 Yang Xiong
女誡 * Nüjie (Han) 班昭 Ban Zhao
潛夫論 Qianfulun (Han) 王符 Wang Fu
申鑒 Shenjian (Han) 荀悅 Xun Yue
中論 Zhonglun (Han) 徐幹 Xu Gan
任子 * Renzi (Han) 任奕 Ren Yi
忠經 * Zhongjing (Han) 馬融 Ma Rong (?)
昌言 * Changyan (Han) 仲長統 Zhong Zhangtong
列女傳 LienüzhuanBiographies (Han) 劉向 Liu Xiang
女師箴 * Nüshizhen (Han) 皇甫規 Huangfu Gui
孔子家語 Kongzi jiayu (Wei) 王肅 Wang Su (comm.)
周生子要論 (周生烈子) * Zhoushengzi yaolun (Zhousheng Liezi) (Wei) 周生烈 Zhousheng Lie
女史箴 * Nüshizhen (Jin) 張華 Zhang Hua
要覽 * Yaolan (Jin) 陸機 Lu Ji
傅子 Fuzi (Jin) 傅玄 Fu Xuan
干子 * Ganzi (Jin) 干寶 Gan Bao
法訓 (譙周法訓) * Faxun (Qiao Zhou Faxun) (Jin) 譙周 Qiao Zhou
中說 Zhongshuo (Sui) 王通 Wang Tong (?)
顏氏家訓 Yanshi jiaxunMiscellaneous treatises (Sui) 顏之推 Yan Zhitui
帝範 Difan (Tang) 唐太宗 Emperor Tang Taizong
續孟子 Xu Mengzi (Tang) 林慎思 Lin Shensi
伸蒙子 Shenmengzi (Tang) 林慎思 Lin Shensi
素履子 Sulüzi (Tang) 張弧 Zhang Hu
女孝經 * Nü xiaojing (Tang) 鄭氏 Ms Zheng
女論語 * Nü lunyu (Tang) 宋若莘 Song Ruoxin, 宋若昭 Song Ruozhao
女則 * Nüze (Tang) 長孫皇后 Emprss Zhangsun
家範 Jiafan (Song) 司馬光 Sima Guang
帝學 Dixue (Song) 范祖禹 Fan Zuyu
放翁家訓 Fangweng jiaxun (Song) 陸游 Lu You
戒子通錄 Jiezi tonglu (Song) 劉清之 Liu Qingzhi
陸氏家規 Lushi jiagui (Song) 陸九韶 Lu Jiushao
漁樵問對 Yuqiao wendui (Song) 邵雍 Shao Yong
張子全書 Zhangzi quanshu (Song) 張載 Zhang Zai
二程遺書 Er Cheng yishu (Song) 程顥 Cheng Yi, 程頤 Cheng Hao
二程外書 Er Cheng waishu (Song) 程顥 Cheng Yi, 程頤 Cheng Hao
二程粹言 Er Cheng cuiyan (Song) 楊時 Yang Shi (comp.)
呂氏鄉約 Lüshi xiangyue (Song) 呂大忠 Lü Dazhong, 呂大鈞 Lü Dajun
袁氏世範 Yuanshi shifan (Song) 袁采 Yuan Cai
近思錄 Jinsilu (Song ) 朱熹 Zhu Xi, 呂祖謙 Lü Zuqian
伊洛淵源錄 Yi-Luo yuanyuan lu (Song) 朱熹 Zhu Xi
小學集註 Xiaoxue jizhu (Song) 朱熹 Zhu Xi, (Ming) 陳選 Chen Xuan (comm.)
朱子語類 Zhuzi yulei (Song) 朱熹 Zhu Xi
知言 Zhiyan (Song) 胡宏 Hu Hong
曾子全書 Zengzi quanshu (Song) 汪晫 Wang Zhuo
子思子全書 Zisizi quanshu (Song) 汪晫 Wang Zhuo
大學衍義 Daxue yanyi (Song) 真德秀 Zhen Dexiu
心經 Xinjing (Song) 真德秀 Zhen Dexiu
政經 Zhengjing (Song) 真德秀 Zhen Dexiu
項氏家說 Xiangshi jiashuo (Song) 項安世 Xiang Anshi
北溪字義 Beixi ziyi (Song) 陳淳 Chen Chun
孔子集語 Kongzi jiyu (Song) 薛據 Xue Ju
奩史 * Lianshi (Song) 丁升之 Ding Shengzhi
婚禮新編 * Hunli xinbian (Song) 丁升之 Ding Shengzhi
讀書分年日程 Dushu fennian richeng (Yuan) 程靖禮 Cheng Jingli
辨惑編 Bianhuobian (Yuan) 謝應芳 Xie Yingfang
讀書錄 Dushulu (Ming) 薛瑄 Xue Xuan
大學衍義補 Daxue yanyi bu (Ming) 丘濬 Qiu Jun
畜德錄 * Chudelu (Ming) 陳沂 Chen Yi
(Qing) 席啓圖 Xu Qitu
居業錄 Juyelu (Ming) 胡居仁 Hu Juren
女訓 or 內訓 Nüxun or Neixun (Ming) 仁孝文皇后徐氏 Empress Renxiaowen Miss Xu
閨範 * Guifan (Ming) 呂坤 Lü Kun
女範捷錄 * Nüfan jielu (Ming) 劉氏 Ms Liu
女兒經 * Nü'erjing (Ming) NN
婦女雙名記 * Funü shuangming ji (Ming) 李肇亨 Li Zhaoheng
溫氏母訓 * Wenshi muxun (Ming) 溫以介 Wen Yijie
鄭氏規範 * Zhengshi guifan (Ming) 鄭太和 Zheng Taihe
龐氏家訓 * Pangshi jiaxun (Ming) 龐尚鵬 Pang Shangpeng
家誡要言 * Jiajie yaoyan (Ming) 吳麟徵 Wu Linzheng
蘇氏家語 * Sushi jiayu (Ming) 蘇士潜 Su Shiqian
焚書 * Fenshu (Ming) 李贄 Li Zhi
噩夢 * Emeng (Qing) 王夫之 Wang Fuzhi
明夷待訪錄 * Mingyi daifang lu (Qing) 黃宗羲 Huang Zongxi
存性編 *
存學編
存治編
存人編 (四存編)
Cunxingbian
Cunxuebian
Cunzhibian
Cunrenbian (Sicunbian)
(Qing) 顔元 Yan Yuan
潛書 * Qianshu (Qing) 唐甄 Tang Zhen
聖諭廣訓 Shengyu guangxun (Qing) 清聖祖 Emperor Shengzu (the Kangxi Emperor 康熙)
(御纂)朱子全書 (Yuzuan) Zhuzi quanshu (Qing) 清聖祖 Emperor Shengzu (the Kangxi Emperor 康熙)
蔣氏家訓 * Jiangshi jiaxun (Qing) 蔣伊 Jiang Yi
孔子集語 * Kongzi jiyu (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan
女學 * Nüxue (Qing) 藍鼎元 Lan Dingyuan
女三字經 * Nü sanzijing (Qing) 朱浩 Zhu Hao, 文星源 Wen Xingyuan
妝史 * Zhuangshi (Qing) 田霡 Tian Mo
宮閨小名錄 * Gonggui xiaoming lu (Qing) 尤侗 You Tong

* not included in the imperial collectaneum Siku quanshu 四庫全書

July 24, 2010 © Ulrich Theobald · Mail
Chinese Literature over time